W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanie cookies, w tym możliwości dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies znajdą Państwo w naszej "Polityce Prywatności". X

Ogólne warunki świadczenia usług okleinowania
Garbalinski Polska Maszyny, Technika Okienna i Drzwiowa Sp. z o.o.

 1. Poniższe ogólne warunki świadczenia usług okleinowania, zwane dalej „warunkami”, są obowiązujące dla wszystkich bieżących i przyszłych umów, których przedmiotem jest świadczenie przez Garbalinski Polska Maszyny, Technika Okienna i Drzwiowa Sp. z o.o., zwaną dalej „Wykonawcą”, usługi okleinowania na rzecz kontrahenta, zwanego dalej „Zamawiającym”. Inaczej brzmiące warunki Zamawiającego nie są dla Wykonawcy wiążące, nawet gdy znając ich treść Wykonawca nie złoży wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków. W razie sprzeczności pomiędzy treścią warunków a postanowieniami umowy, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 2. Przedmiotem usługi okleinowania jest nałożenie powłoki foliowej na profile z PVC, aluminium albo inne przedmioty, zwane dalej „materiałami”. Przez dzień roboczy rozumie się nieświąteczny dzień tygodnia od poniedziałku do piątku.
 3. Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć materiały w stanie nadającym się do nałożenia folii. Na powierzchni, na którą ma być nałożona folia, nie może być folii ochronnej, a materiały nie mogą być związane taśmą klejącą lub typu strech ani opakowane w rękawy foliowe lub kartony.
 4. Materiały muszą zostać dostarczone przez Zamawiającego odpowiednio przygotowane, tj. muszą być czyste, suche, wolne od pyłu i jakichkolwiek zanieczyszczeń, środków powodujących śliskość, jam, rys, pęcherzy i innych podobnych wadliwości. Napięcie powierzchniowe materiałów musi wynosić 32 n N/m. Materiały muszą zostać dostarczone pokryte folią ochronną z tej strony, która nie będzie okleinowana. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia materiałów powstałe wskutek braku folii ochronnej na powierzchni nie będącej przedmiotem okleinowania.
 5. Dla należytego wykonania usługi Zamawiający jest zobowiązany przekazać szczegółowy rysunek techniczny albo pokryty okleiną wzorzec materiału. Z rysunku wzorca musi wynikać dokładne umiejscowienie folii. Nałożenie folii zostanie wykonane wyłącznie zgodnie z wytycznymi szczegółowego rysunku technicznego lub wzorca materiału.
 6. Dla każdego zamówienia usługi okleinowania profilu w ilości do dwóch pełnych sztang o długości standardowej 6 lub 6,5 m każda, konieczne jest dostarczenie przez Zamawiającego identycznego egzemplarza materiału jako tzw. egzemplarz startowy (jedna sztanga), który po wykonaniu usługi zostanie wydany Zamawiającemu, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie egzemplarza startowego będące wynikiem przygotowania procesu technologicznego okleinowania. Egzemplarz startowy nie jest przedmiotem okleinowania.
 7. Początek i zakończenie każdego egzemplarza materiału na długości dwóch cm z przyczyn technicznych nie może zostać optymalnie zaokleinowane, wobec czego nie stanowi to nienależytego wykonania usługi.
 8. W braku odmiennych ustaleń Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt materiały do zakładu Wykonawcy oraz odebrać je na własny koszt po wykonaniu usługi okleinowania. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu lub postawieniu do odbioru przez Wykonawcę materiałów do okleinowania, termin wykonania usługi może ulec przedłużeniu, zaś Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu usługi.
 9. Z chwilą wydania materiałów do ich przechowywania przez Wykonawcę odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego normujące umowę przechowania z zastrzeżeniem postanowień niniejszych warunków. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania przechowywania materiałów i zaokleinowanych materiałów w przypadku rażącego niedbalstwa. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe uszkodzenie, utratę lub zniszczenie dostarczonych przez Zamawiającego materiałów.
 10. Z chwilą wydania zaokleinowanych materiałów Zamawiającemu, w tym także przewoźnikowi, na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. Dotyczy to także sytuacji, w której na podstawie odrębnych ustaleń Wykonawca organizuje i opłaca transport zaokleinowanych materiałów.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru zaokleinowanych materiałów lub innych materiałów dostarczonych Wykonawcy w terminie siedmiu dni od upływu terminu określonego dla wykonania usługi. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zobowiązania, Wykonawca nie jest zobowiązany do dalszego ich przechowywania oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich uszkodzenie, zniszczenie lub utratę. Postanowienia powyższe mają zastosowanie także w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji za zgodą obu stron z usługi okleinowania, z tym że termin odbioru biegnie od dnia oświadczenia o odstąpieniu lub rezygnacji z usługi. Opóźnienie w odbiorze zaokleinowanych materiałów nie ma wpływu na wymagalność ceny za wykonaną usługę, która wówczas jest wymagalna z dniem, w którym odbiór miał nastąpić.
 12. Wykonawca udziela gwarancji jakości wykonanej usługi zgodnie z normą DIN 16860 oraz DIN EN 478 w okresie jednego roku od dnia wydania zaokleinowanego materiału. W związku z tym wyłącza się rękojmię za wady fizyczne usługi jako dzieła.
 13. Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia zaokleinowanych materiałów pod względem braku uszkodzeń, kompletności oraz wad niezwłocznie po ich wydaniu i złożyć ewentualną pisemną reklamację w ciągu jednego tygodnia od wydania mu zaokleinowanych materiałów. W przeciwnym razie Zamawiający traci uprawnienia z gwarancji. Nie dotyczy to wad, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było wykryć w terminie. Jeśli takiego rodzaju wada ujawni się w późniejszym terminie, Zamawiający zobowiązany jest złożyć pisemną reklamację w terminie siedmiu dni od daty ujawnienia wady pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. Do czasu zapłaty ceny za wykonaną usługę Wykonawca może powstrzymać się ze spełnieniem zobowiązań z gwarancji.
 14. W ramach gwarancji Wykonawca w pierwszej kolejności usunie bezpłatnie wadę fizyczną zaokleinowanego materiału. Celem usunięcia wady fizycznej zaokleinowanego materiału Zamawiający zobowiązany jest postawić zaokleinowany materiał do dyspozycji Wykonawcy w swojej siedzibie. Wykonawca dokona odbioru zaokleinowanego materiału i dostarczy zaokleinowany materiał po usunięciu wad do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 15. W przypadku niemożności usunięcia wady fizycznej zaokleinowanego materiału, Wykonawca w ramach gwarancji wykona ponownie bezpłatnie usługę na materiale Zamawiającego w rodzaju i liczbie tożsamym z materiałem zaokleinowanym dotkniętym wadą oraz zwróci Zamawiającemu udokumentowane koszty nabycia materiału zaokleinowanego dotkniętego wadami w terminie 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzającymi koszty nabycia tego materiału. W takiej sytuacji Wykonawca nabywa od Zamawiającego zaokleinowane materiały dotknięte wadami. Zamawiający postawi do dyspozycji Wykonawcy materiał do ponownego zaokleinowania w swojej siedzibie, zaś Wykonawca dokona odbioru tego materiału i dostarczy ponownie zaokleinowany materiał do siedziby Zamawiającego na własny koszt.
 16. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne okleinowania w przypadku, gdy przyczyną wady jest materiał dostarczony przez Wykonawcę, jak też w przypadku nie spełnienia przez materiał wymogów określonych postanowieniami niniejszych warunków. Wykonawca nie jest zobowiązany do dokonywania kontroli materiału pod względem jego prawidłowości dla wykonania usługi, wobec czego nie ma zastosowania art. 634 kodeksu cywilnego. Brak użyteczności lub zmniejszona użyteczność zaokleinowanego materiału z powodu powyżej wskazanych wad nie ma wpływu na należności Wykonawcy za wykonaną usługę.
 17. Z tytułu nienależytego wykonania usługi Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą do kwoty stanowiącej sumę kwoty ceny za wykonanie usługi, kosztów nabycia materiału przez Zamawiającego.